معاونت فرهنگی و اجتماعی  

شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي


    وظايف و اختيارات شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي:

1- پيگيري به منظور تحقق و اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي اسلامي شدن دانشگاه ها و اجرا و پيگيري دستورالعمل هاي ستاد گسترش و تعميق مباني و ارزشهاي اسلامي در مراکز آموزشي.

2- برنامه ريزي در جهت هماهنگي و انسجام بخشي به اولويت ها و فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در مؤسسه.

3- برنامه ريزي جامع به منظور انجام فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در مؤسسه با توجه به اولويت هاي مصوب ساللانه در دستگاه مربوطه با همکاري معاونت هاي دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي و پژوهشي.

4- برنامه ريزي براي ايجاد پيوند فعال و گسترش مناسبات مؤسسه با حوزه هاي علميه و نهادهاي فرهنگي، انقلابي و مردمي.
5- تصويب و اعطاي مجوز به برنامه هاي فرهنگي، ترويجي و تبليغي سالانه، نيمسال و فصلي.

6- تسهيل حضور داوطلبانه دانشجويان، استادان و کارمندان در فعاليت هاي فرهنگي از طريق ساماندهي فرآيندهاي کارشناسي، تسهيل و ساماندهي فرآيندهاي کارشناسي، تصويب و ارزيابي جهت تقويت حضور داوطلبانه دانشجويان.

7- آسيب شناسي و بررسي وضعيت فرهنگي مؤسسه و دانشجويان، تدوين گزارش هاي دوره اي تحليلي از فعاليت ها و روندهاي موجود، پيشنهاد راهکارهايي جهت بهبود وضعيت بر اساس شناخت تهديدها و فرصت ها به رئيس مؤسسه و وزارت.
8- نظارت و ارزيابي فعال و مستمر در چگونگي اجراي مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار.

9- ارائه گزارش کامل، طرحهاي مصوب و نتايج ارزيابي آنها در هر سال به دستگاه مربوطه.

10-همکاري سازنده با نهادهاي دانشجويي و فرهنگي به منظور تشکيل بانک اطلاعاتي مناسب از نيروهاي متعهد و مستعد مؤسسه جهت ساماندهي و بهره مندي از توان موجود.

   ترکیب شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی:

 1. ریاست دانشگاه و رئيس شورا
 2. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 3. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دبیر شورا
 4. معاون آموزش
 5. معاون دانشجویی
 6. مسئول بسیج اساتید
 7. دبیر مرکز هم اندیشی اساتید
 8. یک عضو هیأت علمی از میان سه عضو حایز رتبه برتر فرهنگی به انتخاب رئیس دانشگاه
 9. نماینده بزرگترین تشکل اسلامی دانشجویی
 10. مسئول بسیج دانشجویی
 11. نماینده هر تشکل رسمی ذینفع مرتبط با موضوع جلسه

مسوول دبيرخانه : دکتر محمدرحیم فروزه

 


  تاریخ آخرین بروزرسانی : 07 بهمن 1399 - 11:25